Rekisteritiedot

Tämä on Fysioterapeutti Eveliinan ja tämän sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.8.2019. Viimeisin muutos 30.5.2020.

1 Rekisterin nimi

Fysioterapeutti Eveliina Oijusluoma Oy:n asiakasrekisteri

2 Rekisterin pitäjä

Fysioterapeutti Eveliina Oijusluoma Oy, Eveliina Oijusluoma

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eveliina Oijusluoma, [email protected] puh. 0440-387235

5 Rekisterin käyttötarkoitus

Potilas-ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakassuhdetietojen, asiakaskäyntien ja asiakaspalautteiden kirjaaminen ja arkistointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös yrityksen suoramarkkinointiin ja yrityksen oman toiminnan seurantaan ja tilastointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (Henkilötietolaki 8 § 1 mom. kohta 5). Arkaluonteisten asioiden käsittely perustuu yrityksen toimialaan (Henkilötietolaki 12 § 1 mom kohta 10 )

5a Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityä asiakasta koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen alkamisajankohta
 • Terapiajaksoa koskevat tiedot (lähetteen tiedot ja asiakkauusprosessin sisältötiedot)

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmä

 • Diarium

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaalta/lähipiiriltä suoraan saatavat tiedot
 • Maksajatahon toimittamat esitiedot
 • Asiakasjärjestelmä Diarium
 • Kanta

7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Lupa tähän pyydetään rekisteritietolomakkeella hoitojakson alkaessa. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, hoitojakson/lähetteen antaneelle taholle ja maksajataholle. Muussa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissarajoissa.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaaminen

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan (Finnish Net Solutions Oy) Diarium -asiakashallintajärjestelmään. Yhteydet on toteutettu suojatuin verkkoyhteyksin. Henkilökunta pääsee tietoihin oman asiakashallintaohjelman (Diarium) kautta. Henkilökunta kirjautuu yrityksen koneelle salasanalla ja edelleen asiakashallintaohjelmaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Terapeutin käyttöoikeus rekisteritietoihin on määritelty sen mukaisesti kun työtehtävät yrityksessä edellyttävät. Ylläpitäjä hallitsee työntekijöiden käyttöoikeuksia. Jokaisesta klikkauksesta rekisteritietoihin jää järjestelmään lokimerkintä.

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 523/1999 pykälien 26-28 § perusteella oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu

11 Tietojen korjaus

Henkilötietolain 523/1999 pykälä 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee myös estää tällaisen tiedon leviäminen, mikäli se vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.

Tietojen tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisena lähettämällä viestiä osoitteeseen [email protected]